Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โรคทางจิตเวช และปัญหาพฤติกรรมทางเพศ มีอะไรบ้าง ดูแล และรักษาอย่างไร?

ความผิดปกติทางเพศ (Sexual disorder) หมายถึง การมีความรู้สึก ทัศนคติ และค่านิยม รวมไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกไปไม่เหมาะสม