Dyslexia โรคความบกพร่องในการอ่าน อ่านหนังสือไม่ได้

รู้จักกับโรค Dyslexia โรคความบกพร่องในการอ่าน อ่านหนังสือไม่ได้

โรคความบกพร่องในการอ่าน อ่านหนังสือไม่ได้ โรคดิสเล็กเซีย เป็นความบกพร่องในการอ่าน สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ จัดเป็นความผิดปกติเฉพาะด้านการเรียนรู้