โรคพิษสุนัขบ้า - การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

รู้จักกับเกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้า และการฉีดวัคซีน ป้องกันพิษสุนัขบ้า

ที่เรียกกันทั่วๆ ไปว่า โรคกลัวน้ำ เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาจากเชื้อไวรัสเรียกว่า Rabies Virus โรคพิษสุนัขบ้า - การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า