Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ ปลอดภัยแค่ไหน

วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ ปลอดภัยแค่ไหน มีเปอร์เซ็นต์ท้องสูงอย่างไรบ้าง ?

ต้องบอกว่าวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ทุกอย่าง ไม่ได้ผล 100% ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดที่มี "โปรเจสโตเจนกับเอสโตรเจน" วิธีป้องกันการตั้งครรภ์