Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

วิธีใช้ผ้าอนามัยแบบสอด ให้ปลอดภัย

วิธีใช้ผ้าอนามัยแบบสอด ให้ปลอดภัย | ขั้นตอนการใช้ tampon

ผ้าอนามัยแบบสอด หรือ แทมปอน (tampon) ควรรู้ข้อบ่งใช้ และข้อควรระวังในการใช้ ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย วิธีใช้ผ้าอนามัยแบบสอด