จะติดเชื้อมั้ย? ถ้าใช้หลอดดูดร่วมกับ ผู้ป่วยเอชไอวี

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ป่วยเอชไอวี การจับมือทักทาย การกอด การจูบ การจาม ดูดน้ำหลอดเดียวกัน จะติดเชื้อเอดส์หรือไม่?