Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ชนิดของ การเบี่ยงเบนทางเพศ

ชนิดของ การเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual Deviation) ไม่ใช่โรคจิตหรือวิกลจริต

มักมีสาเหตุจากสภาพจิตใจที่ผิดปกติทำให้เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แต่มิได้หมายความว่า “เป็นโรคจิตหรือวิกลจริต” ชนิดของ การเบี่ยงเบนทางเพศ