Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

คุมกำเนิดรูปแบบไหน มีโอกาสท้อง กี่เปอร์เซ็นต์

คุมกำเนิดรูปแบบไหน มีโอกาสท้อง กี่เปอร์เซ็นต์ ?

คุมกำเนิดแบบไหน ถุงยางอนามัย, นับระยะปลอดภัย, หลั่งนอก มีโอกาสท้องกี่เปอร์เซ็น คุมกำเนิดรูปแบบไหน มีโอกาสท้อง กี่เปอร์เซ็นต์