วัยรุ่น วางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธุ์ โรคเอดส์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ 10 อนามัยเจริญพันธุ์ – บทความเพศศึกษา

Home / เพศศึกษา / เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ 10 อนามัยเจริญพันธุ์ – บทความเพศศึกษา

มิติใหม่ของการพัฒนาประชากร: จากการดำเนินงานของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติที่มุ่งการลดอัตราการเพิ่มของประชากร เป็นเป้าหมายสำคัญจนได้รับความสำเร็จตามเป้าหมายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป นอกจากจะยังดำเนินการควบคุมอัตราการเพิมของประชากร ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วยังต้องมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชากรด้วย

โดยการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่แรกเกิดจนถึงบั้นปลายชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาความหมายของอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจที่เป็นผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากกระบวนการ และหน้าที่ของการเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ทั้งชายและหญิงทุกช่วงอายุของชีวิต ซึ่งทำให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

10 อนามัยเจริญพันธุ์

นอกจากนั้นอนามัยการเจริญพันธุ์ยังครอบคลุมถึงสิทธิของชายและหญิงทุกช่วงอายุในการตัดสินใจ สิทธิที่จะได้รับการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ตลอดจนสามารถที่จะเข้าถึงบริการด้านนี้อย่างทั่วถึง

1. การวางแผนครอบครัว เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีขนาดครอบครัวที่เหมาะสมตามต้องการ หรือศักยภาพของแต่ละครอบครัว

2. การอนามัยแม่และเด็ก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงทั้งก่อน ระหว่าง และหลังตั้งครรภ์ ให้มีความปลอดภัยพร้อมทั้งมีลูกที่สมบูรณ์แข็งแรง และได้รับการเลี้ยงอย่างมีคุณภาพ

3. โรคเอดส์ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากับผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคตลอดจนควบคุม ป้องกันและให้การรักษาแก่ผู้เป็นโรค

4. มะเร็งระบบสืบพันธุ์ เฝ้าระวังผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรค ให้ความรู้และให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

5. โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์และโรคติดต่อเชื้ออื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ 10 อนามัยเจริญพันธุ์ 2

Cr Photo: www.imcreator.com

6. การแท้งและภาวะแทรกซ้อน  ป้องกันการแท้งให้มีอัตราลดลง และรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการแท้งได้อย่างเหมาะสม มีการแท้งที่ปลอดภัย

7. ภาวะการมีบุตรยาก ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ และให้บริการแก่ผู้ที่มีบุตรยาก

8. เพศศึกษา สนับสนุนการให้คำปรึกษา และเผยแพร่ความรู้เรื่องเพศแก่ประชากรทุกกลุ่มอายุอย่างถูกต้อง และเหมาะสม

9. อนามัยวัยรุ่น ให้ความรู้และให้คำปรึกษาในเรื่องเพศ การมีเพศสัมพันธ์อย่างรับผิดชอบและปลอดภัย เพื่อป้องกันการตังครรภ์อันไม่พึงปรารถนา และป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธุ์และเอดส์

10. ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ  ให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตน บำบัด รักษาให้ประชากรกลุ่มนี้มีสุขภาพดี ใช้ชีวิตเป็นประโยชน์แก่สังคมและครอบครัว

จะเห็นได้ว่างานอนามัยการเจริญพันธ์ุ มีขอบเขตงานที่กว้างขวาง มีงานหลายๆ อย่าง ที่ต้องผสมผสานเข้าด้วยกันจึงต้องอาศัยความร่วมมือ และการประสานงานระหว่างกระทราวงสาธารณสุข หน่วยงานต่างๆทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน

บทความแนะนำ